ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

     
 

На главную: "Важнейшие правила правописания"

Правописание слов начинающихся на букву Ц

Цап-царап
Цыц
 
 •  
  цап-цара́п
  цап-царап
 •  
  цара́пина
  царапина
 •  
  цвести́
  цвести
 •  
  цвето́чек
  цветочек
 •  
  цевьё (у ружья)
  цевьё (у ружья)
 •  
  цеди́ть, цежу́, це́дишь
  цедить, цежу, цедишь
 •  
  цезу́ра
  цезура
 •  
  цейтно́т
  цейтнот
 •  
  цейхга́уз
  цейхгауз
 •  
  целе́бный
  целебный
 •  
  целесообра́зный
  целесообразный
 •  
  целина́
  целина
 •  
  це́лить (от цель)
  целить (от цель)
 •  
  целко́вый
  целковый
 •  
  целлофа́н
  целлофан
 •  
  целлуло́ид
  целлулоид
 •  
  целлюло́за
  целлюлоза
 •  
  целова́ть, целу́ю
  целовать, целую
 •  
  целому́дренный
  целомудренный
 •  
  це́лостный
  целостный
 •  
  це́лый (день)
  целый (день)
 •  
  цельнометалли́ческий
  цельнометаллический
 •  
  це́льный (цельное молоко
  цельный (цельное молоко
 •  
          не снятое)
          не снятое)
 •  
  цеме́нт
  цемент
 •  
  цензу́ра
  цензура
 •  
  це́нный
  ценный
 •  
  це́нтнер
  центнер
 •  
  центр
  центр
 •  
  централиза́ция
  централизация
 •  
  центробе́жный
  центробежный
 •  
  цепене́ть
  цепенеть
 •  
  це́пкий
  цепкий
 •  
  цепно́й
  цепной
 •  
  цепо́чка
  цепочка
 •  
  цеппели́н
  цеппелин
 •  
  це́рбер
  цербер
 •  
  церемо́ния
  церемония
 •  
  це́рковь, ж. р.
  церковь, ж. р.
 •  
  цеса́рка
  цесарка
 •  
  цех, мн. це́хи и цеха́
  цех, мн. цехи и цеха
 •  
  циа́нистый
  цианистый
 •  
  ци́бик
  цибик
 •  
  цибу́ля
  цибуля
 •  
  цивилиза́ция
  цивилизация
 •  
  цивилизо́ванный
  цивилизованный
 •  
  циге́йка
  цигейка
 •  
  цикл
  цикл
 •  
  цикло́н
  циклон
 •  
  цикло́п
  циклоп
 •  
  цико́рий
  цикорий
 •  
  цили́ндр
  цилиндр
 •  
  цилиндри́ческий
  цилиндрический
 •  
  цимба́лы, р. цимба́л
  цимбалы, р. цимбал
 •  
  цимля́нское (вино)
  цимлянское (вино)
 •  
  цинанда́ли, ср. р. (не склон.)
  цинандали, ср. р. (не склон.)
 •  
  цинга́
  цинга
 •  
  цинго́тный
  цинготный
 •  
  цини́зм
  цинизм
 •  
  цини́чный
  циничный
 •  
  цинк
  цинк
 •  
  цино́вка
  циновка
 •  
  цирк
  цирк
 •  
  циркули́ровать, -ли́рую
  циркулировать, -лирую
 •  
  ци́ркуль, м. р.
  циркуль, м. р.
 •  
  циркуля́р
  циркуляр
 •  
  цирю́льник
  цирюльник
 •  
  цисте́рна
  цистерна
 •  
  цитаде́ль, ж. р.
  цитадель, ж. р.
 •  
  цита́та
  цитата
 •  
  цитва́рный (цитварное семя)
  цитварный (цитварное семя)
 •  
  ци́тра
  цитра
 •  
  ци́трусовый
  цитрусовый
 •  
  цифербла́т
  циферблат
 •  
  цифи́рь, ж. р.
  цифирь, ж. р.
 •  
  ци́фра
  цифра
 •  
  цо́кать
  цокать
 •  
  цо́коль, м. р.
  цоколь, м. р.
 •  
  цо́кот
  цокот
 •  
  цокоту́ха
  цокотуха
 •  
  цыга́н, мн. цыга́не
  цыган, мн. цыгане
 •  
  цы́кать (от цыц)
  цыкать (от цыц)
 •  
  цы́пки, р. цы́пок
  цыпки, р. цыпок
 •  
  цыплёнок, мн. цыпля́та
  цыплёнок, мн. цыплята
 •  
  цы́почки, на цы́почках
  цыпочки, на цыпочках
 •  
  цып-цып, междометие
  цып-цып, междометие
 •  
  цыц, междометие
  цыц, междометие